\"certifikat\"

\"dorucenie\"

Nenašli ste správnu náplň pre tlačiareň alebo potrebujete poradiť? Kontaktujte nás:

INFOLINKA

0918 41 81 21

predaj@toneryplus.sk


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 Obchodné podmienky ORINK Slovakia s.r.o.Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcimi a predávajúcim:ORINK Slovakia s.r.o.,

Saratovská 2979/53

934 05 Levice

 


IČO: 46 945 351

DIČ: 2023653401

IČ DPH: SK2023653401zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 33263/N
pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.toneryplus.sk.

 

Kupujúci svojou registráciou potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho a odoslaním objednávky či už prostredníctvom e-mailu alebo objednávacieho systému dáva s nimi súhlas a sú pre neho záväzné. Súčasne vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy a udelil súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely predávajúceho, a pre prípad, že objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí so súhlasom tejto osoby a tretia osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami vyplývajúcimi z týchto obchodných podmienok.

 

I. Objednanie tovaru a kúpna zmluva

Tovar je možné objednať:

osobne v predajni: ORINK Slovakía s.r.o., Ludanská cesta 2, 934 05  Levice                                                                        prostredníctvom e-mailu na: objednavky@toneryplus.sk
prostredníctvom objednávacieho systému, ktorý je prístupný na servery: www.toneryplus.sk.


Objednávka musí obsahovať nasledujúce informácie o kupujúcom: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby oprávnenej podnikať, obchodné meno právnickej osoby alebo družstva, bydlisko fyzickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby oprávnenej podnikať, sídlo právnickej osoby alebo družstva, IČO, DIČ alebo IČ DPH fyzickej osoby oprávnenej podnikať, právnickej osoby či družstva, miesto dodania tovaru, telefón, e – mail, spôsob úhrady a spôsob dopravy, názov tovaru (kód skladovej položky) a počet objednávaných kusov. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je riadne vyplnená objednávka objednávateľa adresovaná predávajúcemu. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany predávajúceho alebo márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu. Prijatím návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho, teda vyhlásenie o potvrdení objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávacom formulári. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a cenu prepravy. Ponukou tovaru je aktuálna ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.toneryplus.sk. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na predmetnej internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

 

II. Ceny tovaru

Ceny za tovar sú uvedné v EUR, sú uvádzané s DPH a účtované podľa cenníka platného v okamihu objednania tovaru. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania tovaru, ktoré sú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

 

III. Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom, prostredníctvom dobierky alebo platbou v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke predávajúceho. Faktúra je kupujúcemu zasielaná spolu s tovarom a slúži zároveň aj ako dodací list. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte, pri osobnom odbere prijatím kúpnej ceny povereným zamestnancom predávajúceho. Pri platbe bankovým prevodom sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky.

 

IV. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom, dodáva predajca do 24 až 48 hodín. Pri tovare, ktorý nie je skladom, zabezpečí predajca jeho dodanie v priebehu 2 až 5 dní. V prípade, že predajca nie je schopný dodávku tovaru v stanovenej lehote zabezpečiť, dohodne ďalší postup s kupujúcim osobne alebo telefonicky. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny bankovým prevodom, začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho. V odôvodnených prípadoch (napr. dlhodobejšia nedostupnosť tovaru) môže predávajúci objednávku zrušiť a to bez nároku na sankciu zo strany kupujúceho. V takomto prípade je predávajúci povinný v čo najkratšom čase kupujúceho o zrušení objednávky informovať. Odber a dodanie tovaru je možné realizovať ako osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho ORINK Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, 934 05 v Leviciach, v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 17:00 hod., prostredníctvom kuriérskej služby vybratej predávajúcim alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený  odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s prepravou súvisiacich s neúspešným dodaním tovaru. Pred prebratím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť dodávky. Kupujúci svojim podpisom na preberacom protokole prepravnej spoločnosti potvrdzuje, že zásielku prebral nepoškodenú. V prípade viditeľného poškodenia, tovar nepreberajte a ihneď kontaktujte predajcu. V takomto prípade je nutné s prepravcom spísať protokol o poškodení, v ktorom sa uvedie, že kupujúci odmieta zásielku prevziať pre jej poškodenie (v zázname je potrebné stručne upresniť charakter poškodenia). Za škody vzniknuté pri preprave tovaru predajca nezodpovedá, zodpovedá za ne dopravca. Mechanické poškodenie tovaru po vybalení z neporušeného obalu, nekompletnosť dodávky, ako aj nezrovnalosti medzi objednaným a dodaným sortimentom je nevyhnutné predajcovi bezodkladne nahlásiť a to najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, pretože neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované.

 

V. Cena dopravy a trvanie dopravy

Cenu prepravy pri objednávke presahujúcej sumu 49,- eur s DPH hradí predávajúci. Pri objednávke v nižšej hodnote účtuje predajca cenu prepravy pri výbere prepravy kupujúcim prostredníctvom Slovenskej pošty vo výške 4,49 eura s DPH a pri výbere prepravy kupujúcim prostredníctvom kuriérskej služby vo výške 4,49 eura s DPH. Obvyklý čas trvania prepravy do miesta dodania je v prípade prepravy prostredníctvom Slovenskej pošty 1 až 2 pracovné dni a v prípade prepravy prostredníctvom kuriérskej služby 24 hodín (ak je potvrdená objednávka zadaná do 15,00 hod.).

 

VI. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.zn. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosti zrušenia objednávky je vhodnejšie uskutočniť zrušenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. V zrušení objednávky je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko alebo obchodné meno, e-mail, číslo objednávky, popis a množstvo objednaného tovaru. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k zrušeniu objednávky, vráti predávajúci objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa  
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: ORINK Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, 934 05 Levice, e-mail: info@orinkslovakia.sk. Na tento účel môžete použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza v spodnej časti týchto obchodných podmienok. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný od kupujúceho prevziať tovar späť, pričom kupujúci je povinný zaslať alebo priniesť ho spolu s kópiou daňového dokladu na adresu: ORINK Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, 934 05 Levice. Tovar vrátený dobierkou predávajúci neprevezme, pretože náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Predávajúci je ďalej povinný vrátiť kúpujúcemu kúpnu cenu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci si však vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenú na tovare.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a)    ak pri platbe bankovým prevodom na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

b)    ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne na prevádzke predávajúceho pri osobnom odbere, od kurérskej služby v dohodnutom termíne alebo na Slovenskej pošte v odbernej lehote z iných dôvodov ako sú na strane predávajúceho,

c)    ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje,

d)    ak predávajúci aj napriek všetkému úsiliu, ktoré možno od neho požadovať, nie je schopný objednaný tovar dodať a to najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, nevyrába sa alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho ho zaobstarať,

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené upujúcemu, pričom odstúpenie postačuje oznámiť kupujúcemu prodstredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty. Ak už bola kúpna cena zaplatená, predávajúci ju vráti kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní od odstúpenia bankovým prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

VII. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje poskytnuté kupujúcim a tieto údaje budú použité výlučne na spracovanie objednávok a na komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci so súhlasom s týmito obchodnými podmienkami dáva predávajúcemu súhlas na jeho kontaktovanie prostredníctvom telefónu, e-mailu, či iného komunikačného prostriedku, s cieľom overiť a upresniť objednávku a iné okolnosti súvisiace s objednávkou, ako aj spokojnosť s objednaným tovarom a ponúknutými službami.

 

VIII. Reklamačné podmienky

Pred prvým použítím je kupujúci povinný si dôkladne preštudovať návod na použitie konkrétneho spotrebného materiálu a týmito pokynmi sa riadiť. Na atramentové náplne ako aj laserové tonery je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu predávajúceho buď osobne alebo prostredníctvom pošty či prepravnej služby na vlastné náklady a to tak, že reklamovaný tovar  musí byť počas prepravy vhodným spôsobom zabezpečený proti jeho ďalšiemu poškodeniu, či inému znehodnoteniu. Reklamovaná atramentová náplň musí obsahovať minimálne 30 % atramentu a reklamovaný laserový toner minimálne 30 % toneru, v opačnom prípade predajca reklamáciu neuzná. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť kópiu faktúry alebo kópiu pokladničného bloku, výtlačok a presný popis závady, ktorú kupujúci reklamuje s podpisom kupujúceho. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru predávajúcim, nie dátumom podania zásielky. Záruka sa nevzťahuje na reklamovanie tovaru po uplynutí záručnej lehoty, a parametrov nezaručených výrobcom. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, odstránenú plombu, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote, elektrickému alebo magnetickému poľu, ak bol poškodený  v dôsledku živelnej pohromy, poruchy elektrického prúdu alebo použitím v rozpore s návodom na použitie konkrétneho spotrebného materiálu. Maximálna doba vybavenia reklamácie je 30 dní. V prípade neopodstatnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie a až po uhradení týchto nákladov bude tovar kupujúcemu vrátený.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 07.07.2014. Každá zmena obchodných podmienok nadobúda platnosť a účinnosť ich zverejnením na stránke internetového obchodu. Všetky ďalšie právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 

OZNAMENIE_O_ODSTUPENI_OD_ZMLUVY.docx

YWQ0ZGNm